Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos (ISO/IEC 17021-1)

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17021-1 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

 

Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigoms akreditavimo bendruosius reikalavimus reglamentuoja Akreditacijos dokumento AD 5.9 nuostatos, kuriomis vadovaujantis vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos akreditavimas susideda iš šių pagrindinių etapų:

 

1) paraiškos pateikimas;
2) paraiškos nagrinėjimas;
3) ekspertų grupės paskyrimas;
4) sertifikavimo įstaigos įvertinimas;
5) įvertinimo rezultatų analizavimas ir sprendimo priėmimas;
6) akreditavimo pažymėjimo įforminimas ir išdavimas.

 

Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos akredituojamos ir vertinamos vadovaujantis AD 5.9 ir kitų, žemiau pateiktų, dokumentų nuostatomis: 

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai

Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org

 

 

Puslapis Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų akreditavimas paskutinį kartą atnaujintas 2018-07-27