Naujienos

Dėl standarto ISO 22000:2018 taikymo2018-09-17

        Informuojame Jus, kad 2018 m. birželio 19 d. išleistas standartas ISO 22000:2018 „Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain“ (Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto grandinės organizacijai keliami reikalavimai, toliau – ISO 22000:2018).

    Tarptautinio akreditacijos forumo (toliau – IAF) Generalinės asamblėjos rezoliucija 2017-16 nustatytas tarptautinio standarto įgyvendinimo pereinamasis laikotarpis – 3 metai nuo jo išleidimo datos. Šis pereinamasis laikotarpis, kuris baigiasi 2021 m. birželio 19 d., bus taikomas akredituotoms vadybos sistemų sertifikavimo įstaigoms (toliau – sertifikavimo įstaigos) bei jų klientams, nepaisant to, kad Lietuvos standartu tarptautinis standartas ISO 22000:2018 kol kas neperimtas. Vadovaujantis IAF sprendimu, nuo 2021 m. birželio 19 d. visos akredituotos sertifikavimo įstaigos, atlikdamos auditą bei maisto saugos vadybos sistemų sertifikavimą, turės taikyti ISO 22000:2018 reikalavimus, o akreditavimo pažymėjimų ir akreditavimo sričių, patvirtinančių sertifikavimo įstaigų akreditavimą sertifikuoti maisto saugos vadybos sistemas pagal LST EN ISO 22000:2005 nuostatas, galiojimas bus panaikintas.

     Kol kas IAF nėra paskelbusi papildomų nuostatų ar dokumentų dėl šio standarto įgyvendinimo. Jeigu bus išleisti IAF dokumentai, gali būti pateikta papildoma informacija.

        Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) informuoja, kad:

       • akredituotos sertifikavimo įstaigos bus vertinamos pagal ISO 22000:2018 reikalavimus nuo 2019 m. sausio mėn. iki 2021 m. vasario mėn. Neeiliniai akredituotų sertifikavimo įstaigų veiklos vertinimai pagal naują standartą neplanuojami. Vertinimai bus atliekami planinių priežiūros, srities plėtimo ar pakartotinio akreditavimo įvertinimo metu, sertifikavimo įstaigai pateikus prašymą ir atitinkamai pakoreguotus vadybos sistemos dokumentus ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamo įvertinimo;

      • pageidaujančių būti akredituotomis sertifikavimo įstaigų naujos paraiškos ir akredituotų sertifikavimo įstaigų pakartotinio akreditavimo paraiškos nuo 2019 m. liepos 1 d. bus priimamos tik dėl veiklos pagal standartą ISO 22000:2018.

    Akredituotos sertifikavimo įstaigos turėtų pasirengti vykdyti veiklą pagal standartą ISO 22000:2018, vadovaujantis panašiomis nuostatomis, kaip ir pereinant prie kitų naujų vadybos standartų, t.y. parengti naujo standarto reikalavimų įgyvendinimo ir pereinamojo laikotarpio planus, nustatyti kompetencijos kriterijus, apmokyti auditorius, informuoti ir bendradarbiauti su klientais bei kt. Akredituotų sertifikavimo įstaigų vadybos sistemas aprašantys dokumentai („Kokybės vadovas“, procedūros, priedai bei kt.) neturėtų būti rengiami iš naujo, juos būtina tik papildyti arba pakeisti pagal naujus reikalavimus. 

« Grįžti