Naujienos

Dėl standarto ISO 45001:2018 taikymo2018-04-06

        2018 m. kovo 12 d. išleistas standartas ISO 45001:2018 „Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use” („Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai“, toliau – ISO 45001:2018) bei ISO/IEC TS 17021-10:2018 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 10 dalis. Kompetencijos reikalavimai darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų auditui ir sertifikavimui“ (toliau – ISO/IEC TS 17021-10:2018).

        Tarptautinio akreditacijos forumo (toliau – IAF) Generalinės asamblėjos rezoliucija 2016-15 nustatytas tarptautinio standarto įgyvendinimo pereinamasis laikotarpis – 3 metai nuo jo išleidimo datos. Šis pereinamasis laikotarpis, kuris baigiasi 2021 m. kovo 12 d., bus taikomas akredituotoms vadybos sistemų sertifikavimo įstaigoms (toliau – sertifikavimo įstaigos) bei jų klientams, nepaisant to, kad Lietuvos standartu tarptautinis standartas ISO 45001:2018 kol kas neperimtas. Vadovaujantis IAF sprendimu, nuo 2021 m. kovo 12 d. visos akredituotos sertifikavimo įstaigos, atlikdamos auditą bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų sertifikavimą, turės taikyti ISO 45001:2018 reikalavimus, o akreditavimo pažymėjimų ir akreditavimo sričių, patvirtinančių sertifikavimo įstaigų akreditavimą sertifikuoti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas pagal LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001) nuostatas, galiojimas bus panaikintas.

        Norime atkreipti dėmesį į aktualius šios srities privalomo taikymo IAF dokumentus, kuriuos galite rasti IAF interneto svetainėje www.iaf.nu:

        - IAF MD 21:2018 dokumentas - nustato reikalavimus perėjimui nuo OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008) prie naujo standarto ISO 45001:2018;

        - IAF MD 22:2018 dokumentas - nustato ISO/IEC 17021-1 reikalavimų taikymą darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų sertifikavimui.

        Taip  pat norime pastebėti, kad nustatant kompetencijos kriterijus reikia vadovautis standartu ISO/IEC TS 17021-10:2018, o ne IAF MD 22:2018 A priedu.

        Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) informuoja, kad:

        • akredituotos sertifikavimo įstaigos bus vertinamos pagal ISO/IEC TS 17021-10:2018, IAF MD 22:2018 ir ISO 45001:2018 reikalavimus nuo 2018 m. birželio mėn. iki 2020 m. gruodžio mėn. Neeiliniai akredituotų sertifikavimo įstaigų  veiklos vertinimai pagal  naujus taikomus standartus ir IAF norminius dokumentus  neplanuojami. Vertinimai  bus atliekami planinių priežiūros, srities plėtimo ar pakartotinio akreditavimo įvertinimo metu, sertifikavimo įstaigai pateikus prašymą ir atitinkamai pakoreguotus vadybos sistemos dokumentus ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamo įvertinimo;

        • pageidaujančių būti akredituotomis sertifikavimo įstaigų naujos paraiškos ir akredituotų sertifikavimo įstaigų pakartotinio akreditavimo paraiškos nuo 2019 m. sausio 1 d. bus priimamos tik dėl veiklos pagal standartą ISO 45001:2018.

        Akredituotos sertifikavimo įstaigos turėtų pasirengti vykdyti veiklą pagal ISO/IEC TS 17021-10:2018, IAF MD 22:2018 ir standartą ISO 45001:2018, vadovaujantis IAF MD 21:2018 nuostatomis.

 

 

 

 

« Grįžti